Regulamin konkursu Ecometrixo | Ecometrixo - Twój analityk e-comemrce

Regulamin Konkursu organizowanego przez ECOMETRIXO SP.Z O.O

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Ecometrixo Sp. z o.o
 2. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od 1 września 2022 do 30 września 2022.
 3. W trakcie konkursu będą wysyłane pytania ankietowe kwalifikujące do udziału w programie.
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem ankiety.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpaga Ecometrixo na Facebook.com
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie ecometrixo.com/regulamin-konkursu
 • spełnienie warunków podanych w §3 p.1

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest wypełnienie ankiety zamieszczonej TUTAJ lub na portalu Facebook.com.
 2. Nagrodę w danym tygodniu otrzymają osoby, które wypełnią ankietę oraz udzielą najciekawszych zdaniem Organizatora odpowiedzi na pytanie konkursowe nr. 5 .
 3. Nagrodą w konkursie jest roczny darmowy dostęp do narzędzia Ecometrixo.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 5 (pięciu) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwego adresu poczty elektronicznej tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 1. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie