Pravidla | Ecometrixo – Váš osobní analytik e-commerce!

Pravidla

Tato pravidla jsou pravidly pro poskytování elektronických služeb ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. 2002 č. 144 pol. 1204) a stanoví zásady poskytování služeb prostřednictvím webových stránek, webu a dalších domén, označujících jednotlivé části webu a také mobilní aplikace.

Definice

 1. Provozovatel systému/webu – Ecometrixo Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava, zapsána do rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšava, XIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000860590, DIČ 527-293-67-70;
 2. Systém – webové stránky na internetu na hlavní adrese www.dashboard.ecometrixo.com, umožňující přístup ke službám;
 3. Webové stránky – webové stránky umístěné na internetu na hlavní adrese www.ecometrixo.com, další jazykové verze stránek a vše jejich podstránky;
 4. Mobilní aplikace – verze systému zpřístupněná provozovatelem systému jako mobilní aplikace v Google Play a Apple AppStore s názvem Ecometrixo;
 5. Služba – služba poskytovaná v rámci systému;
 6. Uživatel – subjekt s nejméně omezenou právní způsobilostí, který navštíví webové stránky nebo podá objednávku specifikující podmínky smlouvy, na jejíž základě budou strany povinny poskytovat služby podle této smlouvy;
 7. Smlouva – smlouva o nepřetržitém poskytování služeb, vyúčtovaná cyklicky v obnovitelných fakturačních obdobích;
 8. Předplatné – poplatek hrazený uživatelem za poskytování provozovatelem systému služeb v daném fakturačním období;
 9. Plán předplatného – balíček dostupných funkcí v rámci služby poskytované provozovatelem systému, vybraný uživatelem služby;
 10. Zkušební období – časově omezené bezplatné období, na které má uživatel nárok, aby se seznámil s funkcemi systému, počítané ode dne registrace, vytvoření účtu na webu nebo získání přístupu do Systému;
 11. Fakturační období – období jednoho roku nebo jiné období fakturace za služby poskytované v rámci předplatného;
 12. Ceník – aktuálně platný ceník uvedený na internetové adrese www.ecometrixo.com/cs/cenik, obsahující seznam dostupných služeb nabízených systémem a jejich ceny;
 13. Nabídka – individuální návrh ceníku služeb poskytnutý uživateli osobou oprávněnou k zastupování provozovatele systému;
 14. Firemní účet – je přiřazen uživateli zastupujícímu instituci nebo právnickou osobu, jejíž zaměstnanci nebo spolupracující osoby si vyměňují informace v rámci společných vztahů;
 15. Soukromý účet – je přiřazen uživateli, který je fyzickou osobou, jemuž mohou být služby webu poskytované uživateli firemních účtů;
 16. Nařízení – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů);
 17. Důvěrné informace – veškeré informace a údaje, které může provozovatel webu získat v důsledku uskutečněné spolupráce a které se týkají uživatele a jeho podnikání. Důvěrné informace jsou zejména: osobní údaje, finanční údaje, informace o použitých řešeních, technické, technologické, ekonomické, finanční, obchodní a marketingové údaje týkající se uživatele, jakož i další důvěrné informace poskytnuté uživatelem.

Uzavření smlouvy a používání webu

§1 Vytvoření uživatelského účtu na webu
 1. Za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb se musí uživatel zaregistrovat na webu.
 2. Uživatel si může vytvořit účet pomocí registrační funkce na webové stránce nebo kontaktováním osoby určené provozovatelem systému.
 3. Vytvořením účtu Uživatel přijímá podmínky Pravidel.
 4. Okamžik registrace, který se skládá z uvedení e-mailové adresy uživatele, hesla a stisknutí tlačítka „Registrovat“, je provozovatelem webu považován za přijetí uživatelem nabídky předložené na webových stránkách www.ecometrixo.com a je okamžik uzavření smlouvy o poskytování služeb, jejíž obsah se řídí těmito pravidly.
 5. Během registrace je uživatel povinen uvést platnou e-mailovou adresu (e-mail), která umožní zaslat aktivační odkaz na jeho účet.
 6. Uživatel je povinen ověřit správnost e-mailové adresy (e-mail) uvedené při procesu registrace. Pokud nedojde k ověření do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data registrace, provozovatel webu si vyhrazuje právo omezit funkčnost účtu, dokud nebude ověřena správnost poskytnuté e-mailové adresy.
 7. Ecometrixo se zavazuje zacházet s informacemi, údaji a dokumenty, které mu byly poskytnuty internetovým obchodem v souvislosti s uzavřenou smlouvou, jako s důvěrnými, jakož i používat je pouze za účelem realizace ustanovení této smlouvy.
§2 Zkušební období
 1. Po vytvoření účtu může mít uživatel nárok na 14denní přístup k vybraným funkcím webu, aby se seznámil s funkcemi nabízenými v jednotlivých předplatných plánech webu. Uživatel se rozhodne, zda chce využít bezplatnou formu přístupu.
 2. Plán předplatného aktivní po vytvoření účtu je shodný s plánem vybraným uživatelem během registrace a definovaným tlačítkem přesměrujícím na registrační formulář.
 3. Po skončení bezplatného zkušebního období bude web informovat uživatele o pravidlech používání webu ve vztahu k aktuálně testovanému plánu předplatného na účtu. Uživatel bude informován o možnosti účtovat poplatek za předplatné, aby si zachoval přístup k plné funkčnosti účtu ve vybraném plánu předplatného nebo změnil plán předplatného na jiný.
§3 Typ uživatelských účtů v systému
 1. Uživatel systému – může spravovat svůj vlastní profil, stejně jako firemní účet a související účty, které byly zahrnuty do parametrů předplatného;
 2. Zaměstnanec – typ souvisejícího uživatele, který se pohybuje v rámci údajů přiřazených k profilu firemnímu nebo soukromému účtu.
§4 Změna plánu předplatného
 1. Uživatel může kdykoli změnit plán předplatného z aktuálně používaného na jiný plán definovaný jako vyšší.
 2. Omezení funkčnosti účtu může mít za následek nedostatečný přístup k některým údajům uloženým na účtu uživatele.
 3. Provozovatel webu nenese odpovědnost za případné ztráty dat způsobené změnou plánu předplatného z vyššího na nižší.
 4. Pokud uživatel provede změnu uvedenou v § 4 odst. 2, která má za následek překročení limitů uvedených v ceníku, za účelem dalšího přístupu k funkcím účtu je uživatel povinen změnit v účtu limity v souladu s ceníkem. Uživatel to může provést deaktivací příslušných prvků na webu. Do té doby bude funkčnost účtu blokována.
§5 Placené předplatné
 1. Plán předplatného vybírá uživatel, provozovatel webu bez rozhodnutí uživatele o zakoupení placeného plánu mu nebude účtovat žádné poplatky za používání webu.
 2. Za účelem zakoupení placené služby nabízené provozovatelem webu vybere uživatel na svém účtu vybranou možnost předplatného a poté určí, zda má být za poskytované služby vystavena faktura s DPH. Uživatel je povinen poskytnout správné údaje nezbytné k vystavení faktury s DPH, včetně DIČ (daňové identifikační číslo). Zahraniční uživatel s evropským DIČ je povinen doplnit své firemní údaje tímto číslem DIČ.
 3. Pokud byla vybrána placená služba, je uživatel povinen zaplatit částku uvedenou na platebním formuláři platební kartou nebo bankovním převodem. Částka uvedená na platebním formuláři odpovídá částce uvedené v ceníku, ale může být snížena o částku slevy za období placeného předplatného a částku slevy za příležitostní propagační akce prováděné provozovatelem webu nebo s ním spolupracující subjekty.
 4. Sleva za období placeného předplatného může být kombinována pouze s jednou slevou za příležitostní propagační akce prováděné provozovatelem webu nebo s ním spolupracujícími subjekty.
 5. Slevy za příležitostní propagační akce prováděné provozovatelem webu nebo s ním spolupracujícími subjekty se nesčítají.
 6. Slevu za příležitostní propagační akce prováděné provozovatelem webu nebo s ním spolupracujícími subjekty může uživatel využít zadáním slevového kódu na platebním formuláři. Nevyužitá sleva nebude odečítána z platby provedené v následujících fakturačních obdobích, a uživatel nemá nárok na finanční kompenzaci nebo prodloužení předplatného za nevyužitou slevu.
 7. Uživatel, který si přeje získat přístup k funkci, která není zahrnuta v plánu předplatného zakoupeném nebo používaném uživatelem, je povinen změnit plán předplatného na vyšší v souladu s ceníkem.
 8. Služba bude zpřístupněna po připsání finančních prostředků na účet provozovatele webu. Uživatel obdrží automatické oznámení o aktivaci služby, včetně odkazu na fakturu, na e-mailovou adresu přiřazenou jeho účtu.
 9. Pokud si Uživatel vybral jako platební prostředek platební kartu, je možné vypovědět smlouvu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů před koncem zaplaceného fakturačního období, jinak bude služba automaticky prodloužena o další období předplatného v souladu s aktuálně používaným plánem předplatného.
 10. 14 (slovy: čtrnáct) dnů před koncem fakturačního období web zasílá uživateli informace o možnosti zachování plné funkčnosti používaného účtu. Tato zpráva (s přiloženou proforma fakturou) představuje nabídku předloženou uživateli provozovatelem webu, týkající se možnosti prodloužit používání dosavadní služby.
 11. V rámci vybraného plánu si uživatel může zakoupit od provozovatele webu balíček programovacích hodin a objednat zavedení personalizovaných funkcí doplňujících poskytovanou službu. Provozovatel webu si vyhrazuje právo odmítnout navrhovaná řešení, pokud neodpovídají účelu webu předpokládanému provozovatelem. Provozovatel webu si dále vyhrazuje právo poskytnout všem uživatelům webu přístup k funkcím, které byly zadány uživatelem, v rámci balíčku programovacích hodin.
§6 Platby
 1. Faktura DPH je vystavena po provedení platby uživatelem, s uvedením údajů uvedených uživatelem v platebním formuláři při provádění platby.
 2. V případě zjištění nesprávností údajů kupujícího uvedených uživatelem, použitých k vystavení faktury DPH, je uživatel povinen předložit provozovateli webu opravnou poznámku.
 3. Za doručení faktury DPH zaslané na e-mailovou adresu uživatele (majitele účtu) se považuje přijetí e-mailovým serverem uživatele zprávy obsahující fakturu DPH.
 4. Případné dodatečné náklady na služby pro třetí strany, zejména v souvislosti s provedením platby, nese uživatel.
 5. Dnem platby je datum připsání částky na bankovní účet provozovatele webu.
 6. Smazání identifikačního razítka systému ecometrixo.com je dodatečně splatné, a to ve výši 20% základní ceny vybraného plánu předplatného. Pokud placené smazání razítka nepoužíváte, považuje se to za nedílnou součást webu. Smazání razítka je možné pouze ve vybraných balíčcích systému.
 7. Provozovatel webu si vyhrazuje právo změnit ceník.
§7 Doba trvání smlouvy a její ukončení
 1. Smlouva uzavřená mezi provozovatelem webu a uživatelem se uzavírá v okamžiku vytvoření účtu na webu a trvá až do jejího ukončení, a to i v případě, že je na účtu změněn plán předplatného, ​​aniž by smluvní strany musely předkládat samostatná prohlášení vůle.
 2. Smlouvu o poskytování služeb může uživatel ukončit kdykoli, bez udání důvodu, písemně.
 3. Smlouva o poskytování služeb může být ukončena provozovatelem webu bez vypovězení v následujících případech:
  • uživatel podstatně porušil ustanovení této smlouvy;
  • uživatel jednal na úkor provozovatele webu, ostatních uživatelů webu nebo internetu;
  • uživatel používal účet na webu v rozporu s jeho účelem a rozsahem funkcí poskytovaných jím vybraným a placeným plánem předplatného;
  • uživatel jednal nezákonně nebo přijal opatření, která ohrožují bezpečnost dat na webu.
 4. V situacích popsaných v § 7 odst. 2, § 7 odst. 3 a § 12 odst. 7 nemá uživatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku.
 5. Smazat účet na webu může pouze uživatel, který je majitelem účtu. Za tímto účelem použijte funkci webu „Smazat účet“. Po použití této funkce je majitel účtu povinen potvrdit rozhodnutí o smazání účtu. Po potvrzení smazání účtu bude účet po dobu 7 (slovy: sedmi) dnů deaktivován. Během tohoto období bude používání funkcí webu blokováno; majitel účtu si však ponechá možnost obnovit funkčnost účtu do 7 (slovy: sedmi) dnů od data jeho deaktivace. Pro obnovení funkčnosti účtu je majitel povinen použít odkaz, který mu zaslal e-mailem provozovatel webu, nebo použít funkci webu „Obnovit funkčnost účtu“, která je viditelná po přihlášení k účtu. Během období deaktivace účtu se uživatel může přihlásit k účtu pomocí dosavadního přihlašovacího jména a hesla. Pokud majitel účtu po uplynutí 7 (slovy: sedmi) dnů nevyužije možnosti obnovit funkčnost účtu, bude účet automaticky smazán – bez možnosti obnovit data přiřazená k účtu.
 6. Provozovatel webu nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat způsobenou smazáním účtu uživatelem.
§8 Mobilní aplikace
 1. Mobilní aplikace Ecometrixo je ke stažení v online obchodech Google Play nebo Apple App Store.
 2. Používání mobilní aplikace vyžaduje mobilní zařízení s nainstalovaným operačním systémem Android nebo iOS a přístup k internetu. Minimální verze softwaru je k dispozici v popisu aplikace na webových stránkách obchodu.
 3. Stahování aplikace z obchodů uvedených v § 8 odst. 1 těchto pravidel je bezplatné.
 4. Mezi služby poskytované prostřednictvím mobilní aplikace patří zejména:
  • přístup k produktům a produktovým kartám registrovaným v systému;
  • přístup k souborům, dokumentům, úkolům a žádostem;
  • možnost zpracování žádosti nebo úkolu z úrovně uživatele systému, zaměstnance nebo zákazníka;
 5. Rozsah přístupu k funkcím nabízeným mobilní aplikací se může lišit od rozsahu dostupných funkcí webu v souladu s platným ceníkem v aktuálním plánu předplatného uživatele. Pro přístup k plné funkčnosti webu odpovídající předplatnému zakoupenému uživatelem, se uživatel musí přihlásit ke svému účtu na webu z webového prohlížeče.
 6. V rámci mobilní aplikace se uživatel může zaregistrovat vytvořením nového účtu nebo použít účet, který byl dříve vytvořen na webu.
 7. Uživatelský účet dostupný na webu ve verzi pro prohlížeče a v mobilní aplikaci je stejný účet, a přihlášení do něj prostřednictvím mobilní aplikace probíhá pomocí stejného přihlašovacího jména a hesla.
 8. Uživatel může rezignovat na používání mobilní aplikace její odinstalací, což neznamená smazání údajů o účtu ve standardní verzi webu.
 9. Za účelem smazání účtu na webu je uživatel povinen dodržovat postup popsaný v § 7 odst. 9 těchto pravidel.
 10. Náklady na přenos dat potřebné ke stažení, spuštění a používání mobilní aplikace si hradí uživatel sám, v souladu s jím uzavřenou smlouvou s externími poskytovateli internetových služeb.
 11. Mobilní aplikace podléhá vlastnickým autorským právům provozovatele webu. Všechny zde uvedené grafické prvky, loga, ochranné známky a uspořádání rozhraní jsou chráněny zákonem.
 12. Uživatelé jsou povinni používat mobilní aplikaci v souladu s těmito pravidly, pravidly obchodů, z nichž byla stažena, jakož i v souladu s příslušnými zákony.
§9 Knihovna
 1. Systém Ecometrixo je vybaven nezávislým modulem pro sběr metrických dat – Knihovna – ke kterému má provozovatel webu plná autorská práva.
 2. Knihovna funguje jako samostatný modul systému, který zpracovává metrická data získaná ze zdrojů v integracích.
 3. Správné fungování knihovny závisí na správné konfiguraci a souladu zpracovávaných metrických dat s předpoklady algoritmu.
 4. Knihovna neukládá uživatelská data, hesla a přihlašovací jména. Všechna data jsou dvojitě šifrována a jsou přístupná pouze uživateli.
 5. Ecometrixo neukládá uživatelská data a nepředává je třetím stranám.
 6. Uživatelská data jsou chráněna a zabezpečena dvojitým šifrováním. V případě smazání účtu je smazán celý profil a Ecometrixo neuchovává žádné informace.
 7. Všechna uživatelská data v knihovně jsou chráněna jako důvěrná a má k nim přístup pouze uživatel. Ecometrixo chrání uživatelská data a nepředává je třetím stranám.
 8. Ecometrixo nikam nepřenáší data obsažená v knihovně uživatelů.
 9. Uživatelská data jsou chráněna dvojitým šifrováním bez možnosti jejich získání externími subjekty.
§10 Technické požadavky

Pro zajištění správného fungování služeb je nutný přístup k internetu a instalace uživatelem webového prohlížeče, např. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge, s doporučením že by to měly být nejnovější stabilní verze těchto prohlížečů.

§11 Aktualizace webu
 1. Aktualizace webu jsou uživateli poskytovány bezplatně.
 2. Provozovatel webu zpřístupňuje nové funkce ve všech nebo provozovatelem vybraných Plánech předplatného.
 3. Aktualizace webu mohou zavést změny v jeho fungování; provozovatel webu informuje uživatele o významných změnách e-mailem, v newsletteru nebo na podstránce Blog, kde jsou popsány nové funkce webu.
 4. Povinností uživatele je se ujistit, že vydané dokumenty a generované zprávy jsou platné.
 5. Návrhy týkající se nových aktualizací a funkcí může uživatel podávat e-mailem na adresu contact@ecometrixo.com.
 6. Aktualizace webu budou prováděny v souladu s určením webu a plánem jeho rozvoje stanoveným provozovatelem webu.
§12 Obecné povinnosti smluvních stran
 1. Web je dostupný pro uživatele nepřetržitě. Provozovatel webu si vyhrazuje právo na krátké přestávky vyplývající z pravidelné údržby webu nebo způsobené náhodnými událostmi.
 2. Provozovatel webu se zavazuje neprodleně opravit jakékoli závady nebo poruchy, které brání nebo znemožňují přístup na web. Pokud nahlášené vady nebo poruchy nebudou odstraněny do více než 30 (slovy: třiceti) dnů, může uživatel ukončit smlouvu s okamžitou platností.
 3. Používáním služby uživatel souhlasí s přijímáním faktur DPH od provozovatele webu elektronickými prostředky v souladu s čl. 106n odst. 1 zákona ze dne 11. března 2004 (Sb. 2004, č. 54, pol. 535) o dani ze zboží a služeb.
 4. Provozovatel webu umožňuje uživateli zasílat faktury v elektronické verzi. Uživatelé prohlašují, že od svých obchodních partnerů obdrželi příslušný souhlas s přijímáním faktur elektronickými prostředky ve smyslu čl. 106n odst. 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb.
 5. Uživatel se zavazuje používat služby způsobem, který neporušuje práva třetích osob (osobní práva, autorská práva), dobré mravy a právní předpisy.
 6. Uživatel je vlastníkem celého obsahu zavedeného prostřednictvím služby na web nebo webové stránky, za které nenese provozovatel webu žádnou odpovědnost. Jakoukoli odpovědnost vyplývající z právních předpisů týkajících se zveřejnění obsahu uživatelem webu nese uživatel.
 7. V případě obdržení oznámení o protiprávní povaze údajů zveřejněných uživatelem na webu má provozovatel webu právo podle čl. 14 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb zabránit přístup k údajům uživatele. V takovém případě bude uživatel informován o zablokování účtu.
 8. Provozovatel webu si vyhrazuje právo odstranit vybraný obsah zadaný uživatelem na webu nebo na jeho podstránkách.
 9. Provozovatel webu neodpovídá za škody způsobené v důsledku:
  • přerušení v dodávce služby nebo nedostupnosti webu nezávislých na provozovateli webu nebo které jsou následkem událostí, které provozovatel webu nemohl předvídat;
  • nesprávného fungování webu, které není vinou provozovatele webu, např. poruchy telekomunikační sítě;
  • přístupu k účtu uživatele neoprávněnými osobami;
  • neznalosti nebo nedodržování uživatelem těchto pravidel;
  • nebezpečí souvisejících s používáním sítě: hackerské útoky, infikování systému viry nebo podobnými událostmi.
 10. Celková odpovědnost provozovatele webu vůči uživateli je v každém případě omezena na částku součtu poplatků, které uživatel zaplatil provozovateli webu za poskytování služeb v posledních třech letech.

Ustanovení o pověření ke zpracování údajů

§13 Pověření ke zpracování údajů
 1. Uživatel, který je správcem údajů zadávaných na web ze souboru „Pověřené údaje“, pověřuje provozovatele webu, podle čl. 28 Nařízení, jako předmět zpracovávání osobní údaje v rozsahu shodném a vybraném uživatelem pro tento soubor, v souladu s rozsahem uvedeným v § 13 odst. 2, za podmínek a za účelem uvedeným v § 13 odst. 3 těchto pravidel.
 2. Rozsah údajů ze souboru „Pověřené údaje“ zahrnuje údaje obchodních partnerů správce, které jsou běžnými údaji, zejména: jméno, příjmení, daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, a také údaje zaměstnanců správce, které jsou běžnými údaji, zejména: e-mailová adresa, jméno, příjmení, funkce na webu, přidělené oddělení společnosti.
 3. Zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je pověřeno výhradně pro účely a v rozsahu realizace služby.
 4. Zpracování pověřených osobních údajů probíhá na straně provozovatele webu s využitím IT systémů.
 5. Provozovatel webu zpracovává údaje, které mu byly pověřeny ke zpracování, po dobu poskytování služby, tj. od okamžiku vytvoření účtu na webu do 30 (slovy: třiceti) dnů po smazání účtu uživatele na webu. 30denní období zpracování dat souvisí s backupy webu, díky nimž má provozovatel webu možnost udržet integritu dat během poskytování služby. Období zpracování údajů může být delší, pokud na provozovatele webu takovou povinnost ukládá polské právo nebo právo EU.
 6. Provozovatel webu po dokončení poskytování služeb souvisejících se zpracováním, v závislosti na rozhodnutí správce, smaže nebo mu vrátí všechny osobní údaje a smaže všechny stávající kopie, pokud polské právo nebo právo EU nevyžaduje uchovávání takových osobních údajů.
 7. Provozovatel webu se zavazuje v rámci své organizace zpracovávat pověřená data se zvláštní péčí, v souladu s nařízením a dalšími obecně použitelnými právními předpisy, které chrání práva dotyčných osob, zejména použitím vhodných technických a organizační opatření zajišťujících ochranu zpracování osobních údajů odpovídající rizikům souvisejícím se zpracováním osobních údajů uvedených v čl. 32 nařízení.
 8. Provozovatel webu se zavazuje zmocnit ke zpracovávání osobních údajů všechny osoby, které budou zpracovávat pověřené údaje za účelem plnění této smlouvy, a zavázat je k důvěrnému zacházení (uvedenému v čl. 28 odst. 3 písm. B nařízení ) se zpracovávanými údaji jak během jejich zaměstnání u provozovatele webu, tak i po ukončení pracovního poměru.
 9. S přihlédnutím k povaze zpracování bude provozovatel webu, pokud je to možné, pomáhat uživateli, který spravuje údaje v nezbytném rozsahu, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, aby splnil povinnost reagovat na žádosti dotyčné osoby, v potřebném rozsahu výkonu jejich práv stanovených v kapitole III nařízení, jakož i s přihlédnutím k povaze zpracování a informacím, které má k dispozici, bude pomáhat správci splnit povinnosti stanovené v čl. 32-36 nařízení.
 10. Provozovatel webu po zjištění porušení ochrany osobních údajů neprodleně hlásí tuto slutečnost správci.
 11. Podle čl. 28 odst. 3 písm. h) nařízení má uživatel, který je správcem údajů pověřených provozovateli webu, právo zkontrolovat, zda opatření použitá provozovatelem webu při zpracování a zabezpečení pověřených osobních údajů splňují ustanovení smlouvy. Právo na příslušnou kontrolu lze uplatnit v pracovní době provozovatele webu, tj. pondělí-pátek od 9:00 do 17:00 hod., s výjimkou státních svátků, s oznámením o záměru provést kontrolu podaným nejméně sedm dnů předem. Během kontroly poskytne provozovatel webu uživateli spravujícímu pověřené údaje veškeré informace nezbytné k prokázání dodržování povinností stanovených v čl. 28 nařízení.
 12. Pokud budou během kontroly zjištěny nedostatky, zavazuje se provozovatel webu je odstranit ve lhůtě stanovené správcem údajů, ne delším však než 14 (slovy: čtrnáct) dnů.
 13. Správce údajů může tuto smlouvu s okamžitou platností ukončit, pokud provozovatel webu, přestože je povinen odstranit nedostatky zjištěné při kontrole, je neodstraní ve stanovené lhůtě nebo zpracovává osobní údaje způsobem, který není v souladu s těmito pravidly.
 14. Provozovatel webu pověřuje osobní údaje, na které se vztahuje tato smlouva, k dalšímu zpracování externím subjektům v rámci Evropského hospodářského prostoru a v souladu s článkem 45 písm. 1 nařízení, subjektům ve třetích zemích nebo mezinárodní organizaci, pouze pokud Komise zjistí, že tato třetí země, území nebo konkrétní sektor nebo konkrétní sektory v dané třetí zemi nebo daná mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Údaje jsou pověřeny pouze za účelem a v rozsahu plnění této smlouvy, s čímž provozovatel webu obdrží souhlas správce.
 15. Provozovatel webu má podepsanou Smlouvu o pověření k zpracování osobních údajů se subjekty uvedenými v § 13 odst. 14 těchto pravidel.
 16. Předání pověřených údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace, pokud Komise nezjistí, že tato třetí země, území nebo konkrétní sektor nebo konkrétní sektory v dané třetí zemi nebo daná mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, lze provést pouze na základě dokumentovaných pokynů správce údajů, pokud na provozovatele webu neukládá povinnost předávat údaje polské právo nebo právo EU. V takovém případě provozovatel webu před zahájením zpracovávání informuje správce údajů o této zákonné povinnosti, pokud zákon nezakazuje poskytování těchto informací z důvodu důležitého veřejného zájmu.
§14 Důvěrnost
 1. Důvěrné informace zůstávají důvěrnými bez ohledu na způsob jejich předání a zápisu na konkrétní média, zejména písemně, na mikrofilmech, negativech a fotografiích, v digitální podobě a na elektromagnetických páskách, jakož i ve formě grafu, výkresu, obrazu, grafiky, fotografie, brožury, knihy, kopie, výpisu, duplikátu a překladu dokumentů, nadbytečné nebo vadného výtisku, filmu, matice a optického disku, uhlíkového papíru, inkoustové pásky, a také na elektronických nosičích dat s označením „důvěrné“.
 2. Provozovatel webu a uživatel se dohodli, že v případě plnění smlouvy a spolupráce nebudou důvěrné informace získané provozovatelem webu od uživatele použity k žádnému jinému účelu, a to jak během plnění této smlouvy a spolupráce, tak i po jejím ukončení jakýmkoli způsobem.
 3. Provozovatel webu se zavazuje, že neposkytne důvěrné informace žádné třetí straně.
 4. Provozovatel webu se zavazuje nepoužívat důvěrné informace k žádnému jinému účelu, než je provoz aplikace a zobrazování údajů pro uživatele, který je jejich vlastníkem.
 5. Provozovatel webu a uživatel budou osvobozeni od utajování důvěrných informací, pokud povinnost je zveřejnit vyplývá z platných právních předpisů. V každém takovém případě budou povinni:
  • okamžité informovat druhou smluvní stranu o povinnosti zveřejnit důvěrné informace nebo o zveřejnění, s uvedením rozsahu zveřejnění a osoby nebo osob, kterým byly nebo budou důvěrné údaje zveřejněny,
  • zveřejnit pouze nezbytné části důvěrných informací,
  • přijmout všechny možné kroky k zajištění toho, aby se se zveřejněnými důvěrnými informacemi zacházelo jako s důvěrnými a aby byly používány pouze pro účely odůvodněné jejich zveřejněním.
 6. Povinnost mlčenlivosti trvá také 3 (tři) roky po ukončení využívání služeb provozovatele webu.

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

§15 Rozsah údajů a čas jejich sběru
 1. V okamžiku registrace a vytvoření účtu na webu je uživatel požádán o poskytnutí údajů. Údaje poskytnuté při registraci jsou údaje týkající se provozu účtu na webu, tj. e-mailová adresa uživatele, přihlašovací jméno (generované na základě e-mailové adresy uživatele) a heslo. Následující údaje mohou být zadány na web dobrovolně.
  • Název společnosti;
  • Jméno;
  • Příjmení;
  • Daňové identifikační číslo nebo rodné číslo.
 2. Provozovatel webu používá další údaje, které může poskytnout uživatel nebo jeho zařízení za účelem poskytnutí komplexních služeb a zajištění přístupu k funkcím webu nabízeným v prohlížeči a mobilní aplikaci.
 3. Provozovatel webu zpracovává údaje shromážděné v procesu interakce zařízení uživatele s prohlížečem, které jsou popsány v § 20 zásad používání cookies a pixelových značek.
 4. Doba zpracování provozovatelem webu údajů uživatele a údajů o účtu není delší, než to vyžaduje řádné poskytování služby, tj. od okamžiku vytvoření účtu na webu do 30 (slovy: třiceti) dnů po smazání účtu uživatele na webu. 30denní období zpracování dat souvisí s backupy webu, díky nimž má provozovatel webu možnost udržet integritu dat během poskytování služby. Období zpracování údajů může být delší, pokud na provozovatele webu takovou povinnost ukládá polské právo nebo právo EU.
 5. Při vytváření účtu na webu a při používání webových stránek nebo webu informuje provozovatel webu uživatele o shromažďování a používání údajů. Je-li to požadováno, je uživatel požádán o souhlas s uvedenými činnostmi provozovatele webu.
§16 Účel zpracovávání údajů
 1. Údaje shromážděné provozovatelem webu při používání webových stránek, webu nebo mobilní aplikace jsou zpracovávány v následujícím rozsahu a za účelem:
  • Poskytování služby – údaje uživatele budou zpracovávány za účelem zajištění řádného poskytování služby, pro účely fakturace předplatného a zasílání dokumentů, ověřovacích odkazů, zpráv opravňujících přístup na web a systémových upozornění.
  • Kontaktu s oddělením zákaznických služeb a poskytování technické podpory – údaje uživatele budou použity za účelem kontaktování zákaníka a poskytnutí technické podpory. Během zákaznického servisu a technické podpory může provozovatel webu využívat přístup ke všem údajům obsaženým na kartě Nastavení, včetně: údajů o nastavení účtu, údajů o společnostech a odděleních, vybraného plánu předplatného, ​​fakturačního období a faktur vystavených provozovatelem webu pro uživatele, plateb, informací o prohlížeči, integrací, API tokenu, aktivit uživatele, údajů z uživatelského účtu nebo údajů o partnerských programech.
  • Fakturace a účtování transakcí a podnikání – údaje uživatele budou použity k vystavení faktury za zakoupenou službu. Údaje budou zpracovány pro účely archivace dokumentů po dobu, která je v souladu s ustanoveními polského práva a práva EU, včetně nařízení. Tyto údaje budou uloženy řádným způsobem a chráněny před neoprávněnými změnami, neoprávněnou distribucí, poškozením nebo zničením. Údaje mohou být použity pro účely realizace kontrolních funkcí a pro další interní potřeby, jako je diagnostika technických problémů a správa webu a mobilní aplikace.
  • Zasílání informací o službě a obchodních informací, jakož i další účely související s reklamou – údaje uživatele budou použity k zasílání informací o službě: nové zavedené funkce a integrace webu, informace o právních změnách, systémových změnách, jakož i k zasílání obchodní informace, informování uživatele o aktuálních slevách a propagačních akcích na webu, a také k informování o řešeních subjektů spolupracujících s provozovatelem webu. Provozovatel webu může údaje, které má k dispozici, použít k personalizaci komunikace o službách, které by mohly uživatele zajímat. Uživatel má veškerá práva týkající se jeho údajů uvedených v nařízení. Za účelem uplatnění práv by měl uživatel kontaktovat provozovatele webu pomocí kontaktních údajů uvedených v § 18 nebo § 19 těchto pravidel. V případech, kdy je provozovatel webu ze zákona povinen získat souhlas se zasíláním korespondence, bude uživatel požádán o souhlas se zasíláním marketingových materiálů.
  • Zajištění bezpečnosti uživatelů webových stránek, webu a mobilní aplikace, a také ochrana práv, jmění a majetku provozovatele webu – údaje o způsobu používání webových stránek, webu nebo mobilní aplikace mohou být provozovatelem webu použity k prevenci a odhalování zneužívání, podvodů, porušování zákonů a ustanovení pravidel, jakož i k reagování na žádosti adresované provozovateli webu oprávněnými státními orgány a za účelem zachování souladu činností provozovatele webu s platnými právními předpisy.
  • Vytváření statistik a vývoj webu – provozovatel webu používá údaje o způsobu používání webových stránek, webu nebo mobilní aplikace uživateli, aby lépe porozuměl jejich chování a preferencím. Na základě těchto údajů provozovatel webu vytváří statistiky a snaží se pochopit, jaký způsob prezentace služby bude pro uživatele uspokojivý a atraktivní.
  • Možnost využít integrace s jinými systémy – provozovatel webu zpracovává přístupová data pro aplikace integrované s webem za účelem předání informací (např. obsahu dokumentů v případě integrace se systémem CRM, částky plateb v případě integrace online plateb atd.) do těchto aplikací, v souladu s principy fungování integrace spuštěné uživatelem.
  • Jiné účely – provozovatel webu může používat osobní údaje uživatelů jiným způsobem, o kterém bude uživatel pokaždé informován, a pokud příslušné právní předpisy vyžadují, aby provozovatel webových stránek získal další souhlas se zpracováním údajů, požádá uživatele o takový souhlas.
 2. Provozovatel webu používá za účelem zabezpečení zpracovávaných údajů organizační a technická opatření v souladu s ustanoveními polských a evropských právních předpisů, včetně nařízení, jakož i připojení šifrované SSL protokolem.
§17 Blog

Komentáře přidané uživatelem na blog a do znalostní báze mohou být přidány anonymně nebo jako soukromé. Provozovatel webu ponechává uživateli rozhodnutí o zveřejnění podpisu a obsahu komentáře.

§18 Kontakt se správcem

Ecometrixo Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě

Nakielska 3

01-106 Varšava

Polsko

§19 Kontakt s inspektorem ochrany osobních údajů

Ecometrixo Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě

Nakielska 3

01-106 Varšava

Polsko

§20 Zásady používání cookies a pixelových značek
 1. Používání webu nebo mobilní aplikace vyžaduje souhlas uživatele s těmito zásadami používání cookies a pixelových značek, jakož i umístění na stránkách prohlížeče uživatele tzv. cookies – malých textových souborů s informacemi používanými webovými stránkami, které se připojují k prohlížeči uživatele. Při používání webových stránek, webu nebo mobilní aplikace provozovatel webu shromažďuje a ukládá informace z prohlížečů uživatelů, které mohou obsahovat osobní údaje. Provozovatel webu získává tyto informace pomocí souborů cookies a pixelových značek.
 2. Platnost cookies souborů:
  • Dočasné – soubory, které jsou smazány automaticky po určitém datu vypršení platnosti.
  • Trvalé – soubory, které jsou aktivní v prohlížeči uživatele, dokud nejsou uživatelem smazány, což může uživatel provést kdykoli.
 3. Uživatel má právo využívat možnosti prohlížení, mazání, omezování a kontroly přijímání cookies nabízené jednotlivými prohlížeči. Další informace najdete v obsahu nápovědy nebo v nastavení ochrany osobních údajů a zabezpečení používaného prohlížeče. Smazání souborů cookies však může mít vliv na řádné fungování webu a jeho funkčnost.
 4. Soubory cookies a pixelové značky mohou také používat třetí strany (např. Google, Facebook) k poskytování vlastního obsahu nebo reklam na webových stránkách nebo webech na základě záznamů z těchto souborů a těchto pixelových značek.
 5. Provozovatel webu používá následující typy souborů cookies poskytované zařízením uživatele:
  • technické – nezbytné pro správné fungování webu tj. dočasné soubory, které ukládají relaci uživatele, umožňují provoz a zlepšují funkčnost webu;
  • externí – umisťované externími weby používanými provozovatelem webu, na které nemá provozovatel webu žádný vliv (např. sociální sítě);
  • statistické – soubory umožňující provádět statistiky webu;
  • reklamní – v případě provádění reklamních kampaní pro přizpůsobení reklamy uživateli a zapamatování jejího nastavení.

Závěrečná ustanovení

§21 Reklamační řád

Stížnosti týkající se fungování webu je třeba podávat e-mailem na adresu: contact@ecometrixo.com nebo písemně na adresu: Ecometrixo Sp. z o. o., ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava, Polsko.

Lhůta pro posouzení stížnosti je 14 (slovy: čtrnáct) dnů od data obdržení stížnosti provozovatelem webu.

§22 Řešení případných sporů

Uživatel má právo využít mimosoudní řešení sporů elektronickými prostředky prostřednictvím internetové platformy ODR Evropské unie (http://ec.europa.eu/consumers/odr), která umožňuje podávat stížnosti a vymáhat pohledávky související se smlouvou uzavřenou s provozovatelem webu. Tato platforma je místo komplexních služeb pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

Případné spory, které mohou vzniknout během realizace této smlouvy, se provozovatel webu pokusí řešit smírně, a pokud to nebude možné, budou řešeny soudem příslušným pro sídlo provozovatele webu.

§23 Změna pravidel

Provozovatel webu si vyhrazuje právo měnit pravidla. Provozovatel webu bude informovat uživatele o každé změně pravidel.

Ustanovení těchto pravidel vstupují v platnost dne 1.12.2020 a nahrazují veškerá dosavadní písemná nebo ústní ustanovení, dohody, ujednání a smlouvy týkající se zpracovávání osobních údajů mezi provozovatelem webu a uživatelem, která tímto ztrácejí právní sílu.

§24 Zpracovatel osobních údajů

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů:

Ecometrixo Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě

Nakielska 3

01-106 Varšava

Polsko